Logo Brussels Airport Logo United airlines

WEDSTRIJDREGLEMENT: Cypriot Duos

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0890.082.292 (RPR Brussel) en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem (‘BAC’) organiseert samen met Cyprus Airways, met maatschappelijke zetel te 28 Eleftherias street, 7101 Aradippou Larnaca een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 01/03/2024 tot 21/03/2024, 23u59.

ARTIKEL 2

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad van de personen vermeld in de voorgaande alinea, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen vermeld in de voorgaande alinea.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar https://memory.brusselsairport.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zo snel mogelijk de vijf identieke fotoparen vinden. Op het einde vult de deelnemer de schiftingsvraag in en kiest de deelnemer of die van aanbiedingen van Brussels Airport en/of Cyprus Airways op de hoogte gehouden wilt worden.

Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van deelname.

ARTIKEL 4

Er kan een maximum van 2 winnaars worden aangeduid.

De winnaars wordt/worden gekozen als volgt: De deelnemer die de 5 identieke fotoduo’s het snelst vindt, wint een voucher van Cyprus Airways voor een retour duoticket van Brussels Airport naar Larnaca ter waarde van 1.500,00 euro in totaal voor 2 personen (dus 750,00 euro per persoon). In het geval van een ex aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo op de schiftingsvraag, zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

De tweede prijs is een Brussels Airport goodiebag (enkel voor nieuwe Enjoy!-leden). Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die alle identieke fotoduo’s in de tweede snelste tijd heeft gevonden en die zich ook heeft ingeschreven als Enjoy!-lid. In het geval van een ex aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo op de schiftingsvraag, zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

De winnaars worden gekozen onder toezicht van Meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 21.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. Bij gebreke aan reactie op deze kennisgeving binnen een termijn van 30 kalenderdagen, behoudt BAC zich het recht voor om de prijs in te trekken en een andere persoon als winnaar aan te duiden.

ARTIKEL 5

De winnaars maken kans op de volgende prijzen:

Prijzen kunnen niet omgeruild worden, zijn niet omwisselbaar in geld, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Eenzelfde persoon mag niet met verschillende e-mailadressen deelnemen. Bovendien kan er slechts één prijs per persoon, (e-mail)adres, en IP-adres worden toegekend. Eenzelfde persoon kan slechts één keer per kalenderjaar de eerste prijs winnen in één van de online wedstrijden georganiseerd door BAC.

ARTIKEL 7

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan deze wedstrijd of enige andere (toekomstige) wedstrijden uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van (een vermoeden van) misbruik, fraude of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. BAC kan dit ook wanneer de aangeduide winnaar niet reageert op de kennisgeving, zoals bepaald in artikel 4.

ARTIKEL 8

BAC behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen ingeval van onvoorziene omstandigheden of als omstandigheden buiten de wil van BAC dit rechtvaardigen. BAC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, door omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 9

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, bv. voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC en van Cyprus Airways.

ARTIKEL 10

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (met betrekking tot internet, e-mail, …).

ARTIKEL 11

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens door BAC en Cyprus Airways:

volledige naam, leeftijd, e-mailadres, persoonlijk adres en telefoonnummer om de afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, aanbiedingen en wedstrijden, o.a. via haar nieuwsbrieven.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens mee te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat BAC deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met haar privacyverklaring, die kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy. De persoonsgegevens worden verwijderd na de wedstrijd tenzij de deelnemer heeft aangegeven communicatie of promoties te willen ontvangen van Brussels Airport of Cyprus Airways.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

BAC verstrekt de volgende persoonsgegevens van de winnaar(s) van de wedstrijd aan Cyprus Airways: volledige naam, leeftijd, e-mailadres, persoonlijk adres en telefoonnummer. In dat geval treden zowel BAC als Cyprus Airways op als “verantwoordelijke voor de verwerking”. Cyprus Airways gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het toekennen van de prijs aan de winnaar(s) en zal de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de relevante regelgeving en haar privacyverklaring, dat beschikbaar is via https://www.cyprusairways.com/info/privacy-policy/index.dot. Cyprus Airways zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor enige andere doeleinden, met inbegrip van direct marketing, tenzij de deelnemer daarvoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend

ARTIKEL 12

Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden over de verwoording van de vragen of de antwoorden daarop.

ARTIKEL 13

Het Belgisch recht is van toepassing op dit reglement. Elk geschil met betrekking tot dit reglement dat niet minnelijk tussen de partijen kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Datum: 01/03/2024